İnvaziv Radiologiya

Invaziv Radiologiya - Nəştərsiz(kəsiksiz) Cərrrahiyyə. İnvaziv radiologiya tibbin әn yeni vә inkişafda olan sahәlәrindәn biridir. Radioloji cihazların (USM, KT, Rentgen, Angioqrafiya vә s.) kömәyi ilә aparılan әmәliyyatlar invaziv radioloji(İR) әmәliyyatlar sayılır. Әmәliyyat әksәr hallarda yerli keyitmә vә kәsiksiz - millimetrlik dәlikdәn aparılır.

1. İNVAZİV GİNEKOLOJİ XİDMƏTLƏR

2. İNVAZİV ONKOLOJİ XİDMƏTLƏR

3. İNVAZİV NEYRO-RADIOLOJİ XİDMƏTLƏR

4. DİGƏR DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ

İnvaziv Radioloji Metodların Üstünlükləri

  • Bütün әmәliyyatlar yerli keyitmә ilә aparılır vә nadir hallarda ümumi anesteziyaya ehtiyac olur
  • Xәstәlәri ümumi anesteziya vә cәrrahi müdaxilәnin fәsadlarından qoruyur
  • Cәrrahi kәsiyә vә ümumi anesteziyaya ehtiyac olmadığı üçün әmәliyyatdan sonrakı reabilitasiya dövrü çox qısa olur
  • Xәstә qısa zamanda xәstәxanadan evә yazılır vә gündәlik hәyatına davam edir
  • Cәrrahi müalicә ilә kombinasiya oluna bilәr
  • Bәzi xәstә qruplarında alternativi olmayan tәk müalicә metodudur
  • Tәkrarlamaq mümkündür


Ad, Soyad Otaq №-si Qəbul vaxtı
PhD Dr. İlyas Həsənov 211 09:00 - 16:00

Bu form vasitəsilə siz öndəcədən həkim ilə görüş təyin edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün xahiş edirik randevu formunun xanələrini doldurasınız. Form doldurulub göndərildikdən qısa müddət sonra bizim koordinatorlar sizinlə əlaqə saxlayıb sizə randevu saatı ilə əlaqədar ətraflı məlumat verəcəklər. Bu xidmətimizdən istifadə etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.